Elektrický šok

Elektrický šok

Priamym následkom silného zásahu elektrickým prúdom je bezvedomie a niekedy i zastavenie dýchania. Okrem toho môžu vzniknúť v mieste, kde vnikol do tela elektrický prúd, silné popáleniny, pričom sa môžu poškodiť vnútorné orgány. Ak sa aj zdá, že postihnutý je po zasiahnutí elektrickým prúdom v poriadku, vždy vyhľadajte lekára.

Príznaky

• malé popáleniny, príškvary na vstupe a výstupe prúdu z tela
• môže byť bezvedomie
• zastavenie krvného obehu

Pri zapálení odevu viditeľné popáleniny, inak je vonkajšie poškodenie malé, vnútorné poškodenie orgánov výrazné a život ohrozujúce.

Bezpečnosť záchranára:

situácie vonku: pri elektrickom vedení padnutom na zem treba vypnúť prúd pred poskytnutím prvej pomoci. Prerušenie prúdu alebo elektrického vodiča ponechajte špecializovanej službe. Zabráňte prístupu osôb do nebezpečnej zóny. Pri napätí nad 1 000 V je možné „preskočenie“ prúdu až 18 metrov.
situácie v uzavretom priestore: pri podozrení na kontakt s elektrickým prúdom vypnite vypínačom, poistkou, hlavným vypínačom (bytovým, domovým), alebo vytiahnite zástrčku ak je nepoškodená

Prvá pomoc

Pri záchrane človeka, ktorý utrpel úraz elektrinou postupujeme rýchlo ale rozvážne.

Dodržujeme nasledovný postup:

• postihnutého vyslobodíme z dosahu elektrického prúdu – vypnutím alebo iným prerušením obvodu. ( skratom, preseknutím vedenia, v ktorom je postihnutý, … ) Nikdy sa nepokúšajte odtiahnuť postihnutého preč, lebo elektrina môže zasiahnuť aj vás. Na odstránenie zdroja prúdu z tela postihnutého použite nejaký predmet, napr. drevenú palicu (držadlo na metle).
• zistíme stav postihnutého ( funkčnosť dýchania a srdcovej činnosti )
• v prípade, že postihnutý nedýcha, ale má hmatateľný pulz, začneme ihneď s umelým dýchaním
• ak je srdcový pulz nehmatateľný, umelé dýchanie okamžite doplníme o nepriamu masáž srdca
• urýchlene privoláme lekára
• po zabezpečení prvej pomoci postihnutému a privolaní lekára, zabezpečíme oznámenie úrazu ( vedúci pracoviska, bezpečnostný technik, polícia, … )

Upozornenie:

Záchranca je povinný poskytnúť prvú pomoc a pokračovať v nej až do príchodu lekára. Postihnutého nesmie opustiť ani keď je pri vedomí. V prípade, keď na postihnutom horí oblečenie, po jeho vyprostení uhasíme horiaci odev suchou vlnenou alebo azbestovou dekou ( zamedzíme prístup kyslíka k ohňu ) a potom pokračujeme s poskytovaním prvej pomoci. Ak je postihnutý vo výške, musíme ho zabezpečiť proti prípadnému pádu.

Poznámka:
prvú pomoc poskytujte až keď máte istotu, že je prerušený kontakt postihnutého s elektrickým prúdom. Každý zásah elektrickým prúdom sprevádzaný šokom vyžaduje lekársku kontrolu: