História Dobrovoľnej požiarnej ochrany

6. augusta 1922 na celoštátnom zjazde československého hasičstva v Trenčíne bola založená Zemská hasičská jednota na Slovensku. Spísali program, ktorý neobsahoval veľké slová a nijaké frázy, ale vytyčoval konkrétne ciele hasičskej činnosti:

• jednotný rozvoj, zdokonaľovanie a rozvíjanie hasičstva po stránke odbornej a odborno – vzdelávacej
• starostlivosť o tých členov jednotlivých zborov, ktorí v nariadenej službe utrpeli úraz, alebo následkom tejto služby ochoreli, starostlivosť o podporu ich rodín a pozostalých
• zriadenie nemocenskej pokladnice, podporného a starobného fondu pre svojich členov
• organizovanie všeobecnej ochrannej a samaritánskej služby

Koniec 1. svetovej svetovej vojny roku 1918 je významným medzníkom novodobého vývoja požiarnej ochrany na Slovensku.

historickelogo

Už roku 1919 dochádza k založeniu Zväzu československého hasičstva. Slovákov na tejto významnej udalosti reprezentoval veliteľ trenčianskeho dobrovoľného zboru Vojtech Nemák. Na ustanovujúcom zjazde sa zjednotili organizácie Českej, Moravskej a Sliezskej zemskej hasičskej jednoty. Slovenské hasičstvo sa pripojiť nemohlo, pretože bolo vo veľkej väčšine organizované v rámci Uhorského krajinského hasičského zväzu v Uhorsku.

Na brnenskom ustanovujúcom zjazde Zväzu československého hasičstva 21. 12. 1919 sa nadviazali prvé oficiálne kontakty českého hasičstva so slovenským.

Po vzniku Československej republiky sa myslelo aj na to, aby sa na Slovensku založila ústredná hasičská organizácia. Stalo sa tak až v roku 1922 na spomínanom zjazde v Trenčíne. Najvyšším hodnostárom slovenského hasičstva – veliteľom – sa stal Vojtech Nemák z Trenčína, I. námestným veliteľom Miloslav Schmidt z Martina, II. námestným veliteľom Ján Sikula z Prešova, III. námestným veliteľom Oskár Ronchetti z Nitry, tajomníkom Dušan Šulc z Martina, pokladníkom Jozef Kmeť z Martina. Sídlom zemskej hasičskej jednoty na Slovensku ustanovili Martin, kde sa rozprúdila práca celoslovenskej hasičskej organizácie a úspešne sa vykonávala až do jej zániku roku 1951.

Sľubne sa rozvíjajúca činnosť dobrovoľného hasičstva na Slovensku citeľne narušili udalosti roku 1938.

Územné a štrukturálne zmeny v organizácii štátnej správy sa dotýkali aj hasičstva. Zmenil sa názov organizácie na Krajinskú hasičskú jednotu na Slovensku. Táto jestvovala iba do roku 1942, keď sa opäť zmenil názov na Slovenský hasičský zväz.

Myšlienka o potrebe vlastného stánku dobrovoľného hasičstva na Slovensku je časovo totožná so vznikom Zemskej hasičskej jednoty. Priekopníkom myšlienky postavenia Hasičského domu bol Miloslav Schmidt.