O Dobrovoľnej požiarnej ochrane

DPO logo
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je právnou nástupkyňou bývalej jednotnej dobrovoľnej organizácie „Zväzu požiarnej ochrany ČSFR“ na území Slovenskej republiky.
História organizácie sa začala písať v roku 1922, kedy bola v Trenčíne dňa 6. augusta založená Zemská hasičská jednota. Poslanie organizácie bolo vyjadrené heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“.

Hlavným cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území Slovenskej republiky v duchu stanov a právnych noriem z oblasti požiarnej ochrany, a to najmä:

• zásahovej činnosti a technickej pomoci
• protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom
• odbornej prípravy, školenia, výcviku a previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov
• výchovy detí a mládeže
• spolupráce so samosprávou a právnickými osobami
• civilnej ochrany obyvateľstva
• verejno – prospešnej a kultúrnej činnosti
• zveľaďovania dedičstva a histórie požiarnej ochrany

Vydáva časopisy, publikácie, propagačný materiál a metodický materiál, organizuje výstavy z oblasti požiarnej ochrany.

V minulosti i dnes je základnou organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky dobrovoľný hasičský zbor. Dobrovoľné hasičské zbory podľa územného princípu tvoria okresné organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Tiež je ustanovených 8 krajských výborov, a to na delegačnom princípe. Každý kraj má v Prezídiu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR zastúpenie viceprezidentom.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky má odbornú školu v Martine, ktorá má dlhoročnú tradíciu. Formou diaľkového štúdia a krátkodobých kurzov pripravuje funkcionárske a technické kádre pre DHZ, okrsky, OV a KV DPO.

Nezanedbateľná je i práca s mládežou a deťmi DPO vo veku od 8 do 16 rokov. Aktivita detí sa odzrkadľuje v hre Plameň.

Najvyšším orgánom DPO SR je Republikové valné zhromaždenie delegátov OV DPO. Schádza sa jedenkrát za 5 rokov. Zvoláva ho Snem DPO SR a zúčastňujú sa ho delegáti všetkých okresných organizácií.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR je právnickou osobou. Štatutárnym zástupcom DPO SR je prezident a generálny sekretár.Za nepretržitú a aktívnu prácu sú členom DPO SR udeľované vyznamenania. Najvyšším vyznamenaním je titul „Zaslúžilý člen DPO SR“.

Najvyššia pocta je prijímanie členov a funkcionárov prezidentom Slovenskej republiky pri príležitosti sviatku svätého Floriána – ochrancu požiarnikov.

DPO SR je členom Slovenského národného komitétu CTIF a jeho prostredníctvom Medzinárodného technického výboru pre prevenciu a hasenie požiarov (CTIF). Je členom i svetovej federácie dobrovoľných požiarnikov F.W.V.F.A.