Stanovy DPO SR

Preambula

Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarnictva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie – Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami.

Prvá hlava – základné ustanovenie

Článok 1.

1. Názov: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

2. Sídlo: sídlom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je hlavné mesto SR – Kutuzovova ul. č. 17, 831 03 Bratislava

3. Pôsobnosť: vzťahuje sa na celé územie Slovenskej republiky

Druhá hlava – poslanie a úlohy

Článok 2.

1. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (ďalej len DPO SR) je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami.

2. Hlavným cieľom DPO SR je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území SR v duchu týchto stanov a právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi najmä:

a) zásahovej činnosti, technickej pomoci
b) protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom
c) odbornej prípravy, školenia a výcviku a previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov (ďalej len DHZ)
d) výchovy detí a mládeže
e) spolupráce so samosprávou a právnickými osobami
f) civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len CO)
g) verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti
h) zveľaďovania dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi
i) cezhraničnej spolupráce.

3. DPO SR orientuje svoju činnosť predovšetkým na realizáciu ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov. Podľa osobitných predpisov zabezpečuje plnenie úloh CO.

4. DPO SR plní i ďalšie úlohy, a to získava, vychováva a odborne pripravuje vo vzdelávacom zariadení DPO SR a na úrovni kraja, okresu, okrskov a obce osoby na plnenie aktivít a na splnenie požiadaviek odbornej spôsobilosti vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi. Zapája deti a mládež do práce v DPO SR. Vydáva časopisy, publikácie, propagačný a metodický materiál. Organizuje spoločenskú, kultúrnu činnosť, výstavy a súťaže v oblasti ochrany pred požiarmi.

5. DPO SR spolupracuje s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR) a ďalšími orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, fyzickými a právnickými osobami a inými občianskymi združeniami, ktoré sledujú podobné záujmy.

6. DPO SR je členom Slovenského národného komitétu CTIF (ďalej len SNK CTIF) a jeho prostredníctvom Medzinárodného technického výboru pre prevenciu a hasenie požiarov (CTIF) a členom svetovej federácie dobrovoľných hasičov F.W.V.F.A so sídlom v Tokiu. Spolupracuje so zahraničnými organizáciami dobrovoľných hasičov.

Tretia hlava – členstvo

Článok 3.

1. Členov delíme na činných a prispievajúcich. Členom – dobrovoľným hasičom DPO SR môže byť každý občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, riadi sa Stanovami DPO SR a programom činnosti DPO SR, podieľa sa na jej činnosti, platí členské príspevky a pracuje v DHZ v obci, alebo právnickej osobe. Členovia vo veku od 15 do 18 rokov tvoria hasičský dorast. Do DPO SR vstupujú so súhlasom ich zákonných zástupcov. Členom môže byť aj cudzí štátny príslušník za rovnakých podmienok ako občan SR.

2. DPO SR aktívne sa zaoberá výchovou mládeže od 8 do 15 rokov. Títo mladí hasiči majú svoj preukaz, plán činnosti a združujú sa v kolektívoch mladých hasičov, pri DHZ a základných školách. Celoročná systematická práca s mladými hasičmi zabezpečuje stále doplnenie členskej základne mladými hasičmi.

3. Člena prijíma do DPO SR výbor DHZ s povinnosťou informovať Výročnú členskú schôdzu DHZ (ďalej len VČS DHZ). Potvrdením o členstve je členský preukaz vydaný Okresným výborom DPO resp. Územným výborom DPO.

4. Prispievajúci člen finančne podporuje činnosť DHZ. Na rozhodovaní sa podieľa s hlasom poradným.

Článok 4.

1. Člen má právo:

a) podľa svojich možností a schopností zapájať sa do ktorejkoľvek činnosti DPO SR vymedzenej týmito stanovami
b) vo svojom DHZ hlasovať a predkladať návrhy
c) voliť a byť volený do funkcií v DPO SR po dovŕšení 18 rokov veku
d) nosiť rovnošatu, hasičskú hodnosť, odznaky odbornosti a vyznamenania
e) odvolať sa proti rozhodnutiam orgánov DPO SR
f) na prístup k informáciám o činnosti a rozhodnutiach orgánov všetkých stupňov v súlade so zákonom o prístupe k informáciám

2. Člen má povinnosť:

a) dodržiavať stanovy, plniť uznesenia a úlohy, ktorými je poverený príslušným orgánom DPO SR a zvyšovať si odborné vedomosti
b) platiť členské príspevky
c) chrániť znak, zástavu, rovnošatu, hasičskú hodnosť, vyznamenania, pečiatku, logo, majetok DPO SR a nepoškodzovať dobré meno organizácie

Článok 5.

1. Každý člen má právo zvoliť si DHZ, v ktorom bude pracovať, možnosť na základe svojho rozhodnutia z neho vystúpiť, prípadne sa preregistrovať do iného DHZ. Dvojité členstvo v DPO SR je neprípustné a je porušením týchto stanov.

2. Členstvo v DPO SR zaniká: vystúpením, zrušením, vylúčením, úmrtím a zánikom DPO SR.

3. Ak člen svojím konaním poškodí dobré meno DPO SR, alebo ak neplní základné povinnosti, môže VČS DHZ ukončiť jeho členstvo v DPO SR.

4. Prostriedky výchovného pôsobenia:

a) písomné napomenutie
b) odvolanie z funkcie
c) zrušenie členstva a vylúčenie z radov DPO SR

Ak bol člen vylúčený alebo mu bolo zrušené členstvo, môže po uplynutí troch rokov a pominutí dôvodov, za čo bol vylúčený, požiadať o prijatie do DHZ. Proti uloženému trestu sa môže člen odvolať.

Štvrtá hlava – vyznamenania a čestný titul

Článok 6.

Za príkladnú činnosť, pomoc a podporu DPO SR možno členom a kolektívom udeliť vyznamenania, čestný titul a čestnú zástavu. Nečlenom možno udeliť vyznamenania. Podmienky, druh a spôsob udeľovania a odnímania vyznamenaní a povyšovania riešia osobitné štatúty.

Piata hlava – organizáčná výstavba

A) Dobrovoľný hasičský zbor

Článok 7.

1. DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru (ďalej len OHZ), prípadne funkciu závodného hasičského zboru právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o ochrane pred požiarmi.

2. DHZ môžu založiť najmenej piati občania SR, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a základom činnosti budú trvale najmenej tri úseky uvedené pod písm. a/ až e/. Svoj zámer ohlásia na Okresný výbor DPO resp. Územný výbor DPO, ktorý ho po splnení podmienok zaregistruje a zapojí do činnosti.

a) úsek zásahovej činnosti a technickej pomoci
b) úsek protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom
c) úsek odbornej prípravy, školenia a výcviku, previerok pripravenosti DHZ
d) úsek spolupráce so samosprávou a právnickými osobami
e) úsek výchovy detí a mládeže
f) úsek civilnej ochrany
g) úsek verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti
h) zveľaďovania dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi

3) Podrobnosti o vzniku DHZ rieši Rokovací poriadok DPO SR.

4) Zánik DHZ:

a) odsúhlasením členov na VČS DHZ 2/3 väčšinou prítomných členov, ak so zánikom súhlasí nadpolovičná väčšina zo všetkých členov
b) rozhodnutím Okresného výboru DPO resp. Územného výboru DPO, ak je činnosť v rozpore so stanovami a počet členov poklesne pod hranicu 5 členov
c) zlúčením s iným DHZ

Článok 8.

1. Orgány DHZ:

a) Výročná členská schôdza DHZ
b) Členská schôdza DHZ
c) Výbor DHZ
d) Revízna komisia (revízor) DHZ

2. Najvyšším orgánom DHZ je VČS DHZ. Koná sa jedenkrát v roku a zvoláva ju výbor DHZ. Schvaľuje správu výboru o činnosti a hospodárení, plán činnosti a rozpočet.

3. Raz za 5 rokov volí výbor DHZ, a to: predsedu, podpredsedu – veliteľa DHZ a ďalších členov výboru, revíznu komisiu (ďalej len RK) – revízora a delegáta na Okresné valné zhromaždenie delegátov DHZ resp. Územné valné zhromaždenie delegátov DHZ. Zmeny v orgánoch DHZ môže vykonať každá členská schôdza DHZ, pokiaľ sú k tomu vážne dôvody.

4. Členská schôdza DHZ (ďalej len ČS DHZ) je najvyšším orgánom v čase medzi dvoma VČS DHZ. Schádza sa podľa potreby, spravidla dvakrát v roku a zvoláva ju výbor DHZ.

5. Výbor DHZ riadi činnosť DHZ medzi ČS DHZ. Schádza sa podľa potreby, najmenej však 4-krát v roku.

6. Spolupracuje s obecným resp. mestským zastupiteľstvom, starostom obce, primátorom mesta pri zabezpečovaní úloh ochrany pred požiarmi a rozvoja obce resp. mesta.

7. Revízna komisia – revízor kontroluje hospodárenie DHZ a sleduje plnenie prijatých úloh v DHZ. O výsledku podávajú správu ČS DHZ a VČS DHZ.

8. Štatutárnym zástupcom DHZ je predseda, tajomník a ďalší poverený člen výboru DHZ, ktorí v jeho mene konajú a zastupujú ho.

9. Zásady rokovania orgánov DHZ a ich počty vymedzuje Rokovací poriadok DPO SR.

Okresný výbor DPO a územný výbor DPO

Článok 9.

1. DHZ na území okresu, hlavného mesta SR Bratislavy a mesta Košíc tvoria Okresné výbory DPO (ďalej len OV DPO).

2. Územné výbory DPO tvoria DHZ dvoch resp. troch zlúčených okresov. Územné výbory DPO a Okresné výbory DPO majú rovnaké postavenie.

3. Územné výbory DPO (ďalej len ÚzV DPO) tvoria:

a) DHZ v okresoch Pezinok a Senec: Územný výbor DPO Pezinsko-Senecký
b) DHZ v okresoch Piešťany a Hlohovec: Územný výbor DPO Piešťany
c) DHZ v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo: Územný výbor DPO Dolný Kubín
d) DHZ v okresoch Detva a Zvolen: Územný výbor DPO Detviansko-Zvolenský
e) DHZ v okresoch Lučenec a Poltár: Územný výbor DPO Lučenec
f) DHZ v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica: Územný výbor DPO Žiar nad Hronom
g) DHZ v okresoch Humenné, Medzilaborce a Snina: Územný výbor DPO Humenné
h) DHZ v okresoch Stropkov a Svidník: Územný výbor DPO Stropkov/Svidník
ch) DHZ v okresoch Michalovce a Sobrance: Územný výbor DPO Michalovce
i) DHZ v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica: Územný výbor DPO Spišská Nová Ves /Gelnica

Článok 10.

1. Orgány OV DPO resp. ÚzV DPO sú:

a) Okresné valné zhromaždenie delegátov DHZ (ďalej len OVZ delegátov DHZ) resp. Územné valné zhromaždenie delegátov DHZ (ďalej len ÚzVZ delegátov DHZ)
b) Plénum OV DPO resp. Plénum ÚzV DPO (ďalej len plénum)
c) Predsedníctvo OV DPO resp. Predsedníctvo ÚzV DPO (ďalej len predsedníctvo)
d) Okresná kontrolná a revízna komisia (ďalej len OKaRK) resp. Územná kontrolná a revízna komisia (ďalej len ÚzKaRK)

2. Najvyšším orgánom OV DPO resp. ÚzV DPO je OVZ delegátov DHZ resp. ÚzVZ delegátov DHZ. Koná sa 1-krát za 5 rokov. OVZ delegátov DHZ resp. ÚzVZ delegátov DHZ môže byť zvolané i mimoriadne, ak o to požiadajú 2/3 DHZ s udaním dôvodu. OVZ delegátov DHZ resp. ÚzVZ delegátov DHZ zvoláva plénum. V prípade jeho nefunkčnosti môže OVZ delegátov DHZ resp. ÚzVZ delegátov DHZ zvolať predsedníctvo.

3. OVZ delegátov DHZ resp. ÚzVZ delegátov DHZ volí spravidla tajnou voľbou plénum, predsedníctvo, predsedu OV DPO resp. ÚzV DPO a OKaRK resp. ÚzKaRK. Na zabezpečenie činnosti schvaľuje do pléna a predsedníctva zamestnanca DPO SR – riaditeľa OV DPO resp. ÚzV DPO. V záujme spolupráce a koordinácie odborných otázok zaraďuje do pléna a predsedníctva i zástupcu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.

4. OVZ delegátov DHZ resp. ÚzVZ delegátov DHZ schvaľuje správu o činnosti, hlavné úlohy OV DPO resp. ÚzV DPO a správu OKaRK resp. ÚzKaRK. Volí delegáta alebo delegátov OV DPO resp. ÚzV DPO na Republikové valné zhromaždenie delegátov OV DPO a ÚzV DPO, svojho zástupcu v Sneme DPO SR a volí svojho zástupcu do Krajského výboru DPO.

5. Plénum je najvyšším orgánom v čase medzi dvoma OVZ delegátov DHZ resp. ÚzVZ delegátov DHZ. Schádza sa najmenej 2-krát v roku a zvoláva ho predsedníctvo. Pôsobnosť a úlohy vymedzuje Rokovací poriadok DPO SR. Pre svoju činnosť si zriaďuje pomocné komisie, a to najmä: okresný výcvikový štáb (OVŠ) resp. územný výcvikový štáb (ÚzVŠ), okresnú preventívno-výchovnú komisiu (OPVK) resp. územnú preventívno-výchovnú komisiu (ÚzPVK), okresnú komisiu mládeže (OKM) resp. územnú komisiu mládeže (ÚzKM). Zriaďuje okrsky a potvrdzuje do funkcií členov okrskových aktívov a vykonáva ich hodnotenie. Postavenie okrskov rieši osobitný predpis.

6. Činnosť medzi dvoma plénami riadi predsedníctvo v súlade so závermi OVZ delegátov DHZ resp. ÚzVZ delegátov DHZ. Schádza sa najmenej 5-krát v roku. Zvoláva ho predseda OV DPO resp. ÚzV DPO a riaditeľ OV DPO resp. ÚzV DPO. Môže byť zvolané i mimoriadne, ak o to požiada nadpolovičná väčšina jeho členov.

7. Predseda OV DPO resp. ÚzV DPO. Predseda OV DPO resp. ÚzV DPO je volená funkcia. Volí ho OVZ delegátov DHZ resp. ÚzVZ delegátov DHZ na päťročné volebné obdobie. OV DPO resp. ÚzV DPO zastupuje navonok. Je štatutárnym zástupcom OV DPO resp. ÚzV DPO a je spoluzodpovedný za hospodárenie s finančnými prostriedkami OV DPO resp. ÚzV DPO.

8. Riaditeľ OV DPO resp. ÚzV DPO.

a) Riaditeľ OV DPO resp. ÚzV DPO (ďalej len riaditeľ) je zamestnancom DPO SR na úrovni OV DPO resp. ÚzV DPO. Do tejto funkcie prijíma pracovníka generálny sekretár DPO SR, na návrh predsedníctva.
b) Riaditeľ po ustanovení do funkcie je potvrdený OVZ delegátov DHZ resp. ÚzVZ delegátov DHZ alebo plénom do pléna a predsedníctva.
c) Riaditeľ je štatutárnym zástupcom OV DPO resp. ÚzV DPO, zastupuje OV DPO resp. ÚzV DPO navonok a je hmotne zodpovedný za zverený majetok a za hospodárenie s finančnými prostriedkami OV DPO resp. ÚzV DPO.

9. OV DPO resp. ÚzV DPO navonok okrem predsedu a riaditeľa zastupujú a v jeho mene konajú i poverení členovia predsedníctva pre jednotlivé odborné úseky činnosti.

10. Podrobnosti a zásady o spôsobe a termínoch rokovania, o počte členov, rozdelení funkcií vo všetkých orgánoch DPO SR upravuje Rokovací poriadok DPO SR.

Krajský výbor DPO

Článok 11.

1. Krajský výbor DPO (ďalej len KV DPO) je samostatným právnym subjektom a je ustanovený na delegačnom princípe.

2. KV DPO tvoria delegáti OV DPO resp. ÚzV DPO a tajomník KV DPO, ktorým je spravidla riaditeľ OV DPO resp. ÚzV DPO v sídle kraja s hlasom poradným.

3. KV DPO zvolí zo svojho stredu spravidla tajnou voľbou predsedu a podpredsedu KV DPO.

4. Predseda KV DPO z titulu svojej funkcie je členom Snemu DPO SR.

5. KV DPO zvolí zo svojho stredu spravidla tajnou voľbou svojho zástupcu do Prezídia DPO SR.

6. KV DPO volí svojho zástupcu do Republikovej kontrolnej a revíznej komisie DPO a navrhuje svojich zástupcov do republikových pomocných komisií.

7. Sídlom KV DPO je spravidla príslušné krajské mesto.

8. KV DPO na svojom ustanovujúcom zasadnutí na základe delegovaných právomocí jednotlivých OV DPO, resp. ÚzV DPO schváli svoje kompetencie. Tieto sú záväzné pre všetky OV DPO resp. ÚzV DPO v kraji.

9. KV DPO sa schádza podľa potreby, minimálne dvakrát v roku. Má koordinačnú funkciu v súlade so schválenými delegovanými kompetenciami. KV DPO spravidla má delegované nasledovné základné kompetencie:

a) spolupracuje a zastupuje záujmy OV DPO resp. ÚzV DPO pri rokovaniach s orgánmi VÚC
b) spolupracuje s Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboruZ
c) koordinuje činnosť OV DPO resp. ÚzV DPO v kraji
d) predseda KV DPO sa môže zúčastniť na zasadnutiach orgánov OV DPO resp. ÚzV DPO v kraji

10. Financovanie činnosti KV DPO je zabezpečované samostatne.

11. KV DPO navonok zastupuje a v jeho mene koná predseda, podpredseda a tajomník KV DPO.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Článok 12.

1. Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky tvoria všetky OV DPO a ÚzV DPO na území Slovenskej republiky.

2. Orgány DPO SR sú:

a) Republikové valné zhromaždenie delegátov OV DPO a ÚzV DPO (ďalej len RVZ)
b) Snem DPO SR (ďalej len snem )
c) Prezídium DPO SR (ďalej len prezídium )
d) Republiková kontrolná a revízna komisia DPO (ďalej len RKaRK DPO)

3. Republikové valné zhromaždenie delegátov OV DPO a ÚzV DPO

a) Najvyšším orgánom DPO SR je RVZ. Schádza sa 1-krát za 5 rokov alebo ak o to požiadajú najmenej 2/3 všetkých OV DPO a ÚzV DPO. Zvoláva ho snem. RVZ sa zúčastňujú delegáti všetkých OV DPO a ÚzV DPO podľa osobitného kľúča. Hlasovacie právo je vyjadrené v Rokovacom poriadku RVZ, ktorý schvaľuje RVZ.
b) RVZ potvrdzuje členov snemu. Na návrh KV DPO potvrdzuje delegovaných zástupcov ôsmich krajov za členov prezídia.
c) Tajnou voľbou z kandidátov na prezidenta zvolí prezidenta DPO SR. V prípade, že v prvom kole ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov z prvého kola. V druhom kole bude zvolený za prezidenta ten kandidát, ktorý získa najviac hlasov.
d) Potvrdzuje členov RKaRK DPO zo zástupcov jednotlivých krajov.
e) Tajnou voľbou z kandidátov na generálneho sekretára zvolí generálneho sekretára DPO SR. Prezident a generálny sekretár DPO SR z titulu zvolených funkcií sú členmi snemu a prezídia.
f) V záujme súčinnosti a koordinácie odborných otázok potvrdzuje za člena snemu a prezídia zástupcu MV SR – prezídia Hasičského a záchranného zboru a zástupcu Úradu CO MV SR.
g) RVZ schvaľuje program, Rokovací a Volebný poriadok RVZ, správu o činnosti, správu RKaRK DPO, program činnosti, stanovy alebo zmeny v stanovách, symboliku a uznáša sa o zániku DPO SR.

4. Snem DPO SR

a) Snem je najvyšším orgánom DPO SR medzi dvoma RVZ. Každý OV DPO a ÚzV DPO je zastúpený v sneme prostredníctvom svojho delegáta. V prípade, že sa člen snemu zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť zasadnutia snemu, v záujme zachovania informovanosti zabezpečí OV DPO a ÚzV DPO účasť člena predsedníctva.
b) Schádza sa najmenej 2-krát v roku a zvoláva ho prezídium. Ak prezídium nie je uznášaniaschopné, má toto právo prezident spolu s generálnym sekretárom.
c) Prvé zasadnutie snemu po RVZ z radov potvrdených členov prezídia volí troch viceprezidentov: viceprezidenta – ústredného veliteľa, viceprezidenta pre mládež a viceprezidenta pre prevenciu. Ostatní členovia prezídia sú predsedovia republikových pomocných komisií.
d) Snem pre zabezpečenie svojej činnosti zriaďuje a schvaľuje republikové pomocné komisie a to najmä: Republikový výcvikový štáb (RVŠ), Republikovú preventívno-výchovnú komisiu (RPVK), Republikovú komisiu mládeže (RKM), Republikovú organizačno-právnu komisiu (ROPK), Republikovú komisiu histórie (RKH), Republikovú ekonomickú komisiu (REK), Republikovú komisiu pre masmédia (RKTaM), prípadne ďalšie komisie podľa zváženia ich potreby.
e) Prerokúva a schvaľuje vnútroorganizačné dokumenty a zmeny v nich, schvaľuje kľúč pre voľbu delegátov na RVZ, zvoláva rokovanie RVZ, prerokúva a schvaľuje rozpočet. Zriaďuje alebo ruší vzdelávacie zariadenie DPO SR, schvaľuje jeho štatút a veliteľa.
f) Usmerňuje odbornú prípravu, výcvik a výchovu obyvateľstva k ochrane pred požiarmi. Zriaďuje a spravuje vlastné účelové zariadenia. Snem je oprávnený na základe splnomocnenia RVZ prerokúvať a schvaľovať nevyhnutné zmeny v stanovách a personálne zmeny v republikových orgánoch a pomocných komisiách. Informácie o výsledkoch rokovania zverejňujú hasičské časopisy Požiarnik, Tűzoltó a internetová stránka DPO SR.

5. Prezídium DPO SR

a) Činnosť medzi snemami riadi prezídium v súlade so závermi RVZ.
b) Schádza sa najmenej 4-krát v roku. Zvoláva ho prezident a generálny sekretár DPO SR. Môže byť zvolané i mimoriadne.
c) Prezídium deleguje svojich zástupcov do spoločností, ktorých vlastníkom alebo spoluvlastníkom je DPO SR.

6. Republiková kontrolná a revízna komisia DPO

a) Republiková, okresné a územné kontrolné a revízne komisie DPO sú samostatné orgány.
b) Príslušná Kontrolná a revízna komisia (ďalej len KaRK) sa schádza spravidla 4-krát v roku a zvoláva ju predseda KaRK spolu s podpredsedom KaRK (môže byť zvolaná i mimoriadne). Jej stanoviská sú pre príslušný riadiaci orgán odporúčaním.
c) Činnosť KaRK a činnosť revízorov sa riadi smernicami pre kontrolnú činnosť.

Článok 13.

1. Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR navonok zastupuje prezident a generálny sekretár DPO SR. Dobrovoľná požiarna ochrana SR je právnickou osobou. Štatutárnym zástupcom DPO SR je prezident a generálny sekretár DPO SR.

2. Prezident DPO SR (ďalej len prezident):

a) Prezident je volená funkcia. Volí ho RVZ na päťročné volebné obdobie.
b) Kandidovať na funkciu prezidenta môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 40 rokov veku a spĺňa nasledovné podmienky:
     – je činným členom DPO SR nepretržite minimálne 20 rokov
     – aspoň jedno volebné obdobie pracoval v republikových orgánoch DPO SR
     – je bezúhonný, čo dokladuje s čistým výpisom z registra trestov
     – má vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie s minimálne 15-ročnou praxou v štruktúre DPO SR
c) Kandidát na funkciu prezidenta, svoju kandidatúru spolu s osvedčujúcimi dokumentmi o splnení podmienok musí odovzdať na Sekretariát DPO SR najneskoršie 60 dní pred konaním RVZ. Neskoršie odovzdané kandidátky sa neberú do úvahy.
d) Funkcia prezidenta nevytvára pracovno-právny vzťah. Je predstaviteľom DPO SR, ktorý rokuje za orgány DPO SR. Je nadriadeným generálnemu sekretárovi DPO SR. Riadi, kontroluje a hodnotí činnosť viceprezidentov a členov prezídia pre jednotlivé odborné úseky činnosti. Zo svojej činnosti sa zodpovedá RVZ, snemu a prezídiu. Je spoluzodpovedný za hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom DPO SR.

3. Generálny sekretár DPO SR (ďalej len generálny sekretár):

a) Generálny sekretár je volená funkcia. Volí ho RVZ na päťročné volebné obdobie.
b) Kandidovať na funkciu generálneho sekretára môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
     – je činným členom DPO SR nepretržite najmenej 15 rokov
     – je bezúhonný, čo dokazuje s čistým výpisom z registra trestov
     – aspoň jedno volebné obdobie pracoval v republikových orgánoch DPO SR
     – má vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie s minimálne 15-ročnou praxou v štruktúre DPO SR
c)) Kandidát na funkciu generálneho sekretára, svoju kandidatúru spolu s osvedčujúcimi dokumentmi o splnení podmienok musí odovzdať na Sekretariát DPO SR najneskoršie 60 dní pred konaním RVZ. Neskoršie odovzdané kandidátky sa neberú do úvahy.
d) Funkcia generálneho sekretára vytvára pracovnoprávny vzťah, je v zamestnaneckom pomere s DPO SR.
e) V rámci svojej kompetencie rokuje za orgány DPO SR. Pripravuje rokovania i uznesenia prezídia a podieľa sa na zabezpečení ich plnenia. Koordinuje činnosť viceprezidentov a členov prezídia pre jednotlivé odborné úseky činnosti. Navrhuje prezídiu štruktúru Sekretariátu DPO SR.
f) Vo vzťahu k zamestnancom je zamestnávateľským subjektom. Na návrh predsedníctva prijíma zamestnancov do pracovného pomeru v príslušnom okrese.
g) Generálny sekretár zabezpečuje spoluprácu so štátnymi a neštátnymi orgánmi, spoločnosťami, občianskymi združeniami a pod. Zodpovedá príslušným inštitúciám za správnosť vynakladania finančných prostriedkov, poskytnutých týmito inštitúciami na základe zmluvy, ktorú podpisuje.
h) Zo svojej činnosti sa zodpovedá orgánom DPO SR a prezidentovi. Je hmotne spoluzodpovedný za hospodárenie s finančnými prostriedkami DPO SR a majetkom DPO SR.

Článok 14.

Sekretariát DPO SR:

a) Sekretariát DPO SR je odborné a výkonné pracovisko DPO SR s nevyhnutným počtom odborných zamestnancov, ktorý zriaďuje prezídium. Riadi ho generálny sekretár prostredníctvom vedúceho Sekretariátu DPO SR.
b) Vedúci Sekretariátu DPO SR je ustanovená funkcia, ktorú schvaľuje na návrh generálneho sekretára prezídium.
c) Vo vzťahu k zamestnancom v pracovnom pomere je Sekretariát DPO SR metodickým a kontrolným centrom. Na všetkých zamestnancov, ktorí sú v zamestnaneckom pomere s DPO SR sa vzťahujú všeobecne záväzné pracovnoprávne a vnútorné predpisy.
d) Sekretariát DPO SR vykonáva odborné, ekonomické, hospodársko-technické, prevádzkové, kontrolné a právne činnosti súvisiace so zabezpečením úloh DPO SR.

Šiesta hlava – zásady rokovania a rozhodovania

Článok 15.

1. Vo vnútornom živote DPO SR, svojich právach a povinnostiach sú si všetci členovia rovní.

2. Rozhodnutia a voľby vo všetkých orgánoch DPO SR sú uskutočňované verejným alebo tajným hlasovaním. Orgány sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov a rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných s výnimkou článku 7, bodu 4.

3. Každé uznesenie je záväzné pre členov toho orgánu, ktorý ho prijal.

4. Uznesenia orgánu vyššieho stupňa voči orgánom nižších stupňov sú záväzné.

Článok 16.

Ak ktorýkoľvek volený člen a funkcionár orgánov DPO SR, KV DPO, OV DPO, ÚzV DPO a DHZ počas volebného obdobia stratí dôveru, neosvedčí sa, alebo nevykonáva svoju funkciu k spokojnosti orgánu, ktorý ho zvolil, má tento orgán právo odvolať ho a na jeho miesto zvoliť, alebo kooptovať iného.

Siedma hlava – základy hospodárenia

článok 17.

1. Pre hospodárenie platia osobitné vnútorné predpisy a nariadenia Ministerstva financií Slovenskej republiky. DPO SR ako občianske združenie, má právnu subjektivitu.

2. Právnu subjektivitu má:

a) Dobrovoľná požiarna ochrana SR
b) Krajský výbor DPO
c) Okresný výbor DPO, Územný výbor DPO
d) Dobrovoľný hasičský zbor

3. Identifikačné číslo organizácie pre DHZ prideľuje Štatistický úrad SR.

4. Majetok DPO SR tvoria akcie, hmotné a finančné zdroje získané z viaczložkových zdrojov, a to z členských príspevkov, z hospodárskych výsledkov organizácií, v ktorých DPO SR je vlastníkom, alebo spoluvlastníkom, zdrojov získaných od štátu na základe zmluvy a prostriedkov získaných od sponzorov.

5. Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom DPO SR všeobecne určujú smernice o hospodárení a dispozičnom práve, ktoré schvaľuje snem. S rozpočtom hospodári DPO SR a OV DPO, ÚzV DPO samostatne na základe schváleného rozpočtu v súlade so smernicami pre hospodárenie. Účelnosť vynakladania kontroluje príslušná KaRK. Hospodárenie DHZ upravujú všeobecné právne predpisy a smernice o hospodárení.

Článok 18.

Výšku členského príspevku schvaľuje RVZ. Medzi rokovaniami RVZ túto úlohu plní snem.

Článok 19.

Funkcionárom všetkých orgánov DPO SR v súvislosti s výkonom funkcie náleží poskytnutie náhrady preukázaných výdavkov podľa všeobecne platných právnych predpisov. Pravidlá pre poskytnutie uvedených náhrad v podmienkach DPO SR sú obsiahnuté v osobitných predpisoch.

Článok 20.

1. Pri zániku organizačného článku o jeho majetku rozhodne príslušný orgán DPO SR po prerokovaní orgánom vyššieho stupňa.

2. Za záväzky a škody činnej, alebo zaniknutej organizačnej zložky – DHZ, OV DPO, ÚzV DPO, KV DPO – vyššie orgány DPO SR nezodpovedajú.

Ôsma hlava – záverečné ustanovenie

1. DPO SR má svoje symboly: znak, zástavu, pečiatku, logo, rovnošatu, vyznamenania, hodnosti. Má svoj sviatok, 4. mája na počesť patróna hasičov – Sv. Floriána.

2. Symboly DPO SR bez súhlasu prezídia nesmie používať žiadna iná právnická a fyzická osoba. Týmto nie je dotknuté používanie znakov a zástav, právnych a spoločenských predchodcov DPO SR, ktorými sa zdôrazňujú historické tradície hasičstva na Slovensku a funkčné označenie členov obecných hasičských zborov a hasičských zborov právnických a fyzických osôb, pokiaľ sú členmi DPO SR.

Článok 22.

1. Pri zmene organizačnej štruktúry DPO SR volené orgány OV DPO a ÚzV DPO zanikajú a volia sa nové.

2. DPO SR ako združenie zaniká len v prípadoch stanovených zákonom, a to:

a) dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením
b) právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení

3. V prípade rozpustenia alebo zlúčenia v dôsledku nepredvídaných okolností s majetkom sa naloží podľa rozhodnutia RVZ. V prípade rozpustenia likvidáciu vykoná likvidátor, ktorého schváli RVZ na návrh snemu. Likvidátor o výsledku likvidácie podá písomnú správu MV SR.

Deviata hlava – účinnosť

1. Stanovy DPO SR nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na MV SR.

2. Registráciou strácajú platnosť Stanovy DPO SR registrované na MV SR pod č. VVs/l-900/90-3769-10 zo dňa 8. 6. 2007.

3. Nevyhnutné zmeny v Stanovách DPO SR po dobu funkčného obdobia môže vykonávať snem.

4. Novelizácia Stanov DPO SR bola vykonaná a schválená Snemom DPO SR dňa 24. 11. 2007 v súlade s Hlavou IX, článkom 23, bodom 3.

5. Výklad Stanov DPO SR prináleží snemu, ktorý touto úlohou poveruje Republikovú organizačno-právnu komisiu DPO. Jednotlivé ustanovenia Stanov DPO SR sú podrobnejšie rozvedené v Rokovacom poriadku DPO SR a ďalších vnútorných predpisoch. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v Stanovách DPO SR a iných základných predpisoch, rozhoduje snem.

(zdroj: www.dposr.sk)