Hodnosti v DPO

V DPO SR je zavedené hodnostné označenie, ktoré členovia a funkcionári DPO SR nosia na náplecníkoch vychádzkovej rovnošaty, košele a bundokošele a na pracovnej rovnošate na mieste na to určenom.

Hasičskú hodnosť DPO SR môžu tiež používať členovia obecných hasičských zborov, závodných hasičských zborov, pracovníci závodných hasičských útvarov a príslušníci Hasičského a záchranného zboru ak sú členmi DPO SR.

Hasičská hodnosť DPO SR je výrazom odborno – technickej a morálnej vyspelosti, aktívnej činnosti, skúseností a schopností každého jednotlivca plniť úlohy vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi a Stanov DPO SR.

Pre získanie hasičskej hodnosti DPO SR je rozhodujúce:

• aktívna činnosť člena a funkcionára DPO SR vyjadrená v rokoch
• absolvovanie odborného výcviku, alebo odborných kurzov na úrovni okresu alebo v OŠ DPO
• absolvovanie strednej alebo vysokej školy so zameraním na ochranu pred požiarmi
• úroveň všeobecného vzdelania /základné, stredné, vysokoškolské/
• splnenie podmienok pre získanie odznaku odbornosti I. – III. stupňa

Hasičské hodnosti DPO SR sú rozdelené do nasledovných skupín:

skupina výkonných hasičov – hasič, starší hasič, vrchný hasič, rotník a nadrotník
skupina zbormajstrov – mladší zbormajster, zbormajster, starší zbormajster a nadzbormajster
skupina technikov – mladší technik, technik, starší technik a vrchný technik
skupina inšpektorov – mladší inšpektor, inšpektor, starší inšpektor, vrchný inšpektor, generálny inšpektor a hlavný inšpektor

Hasičské hodnosti DPO SR majú 19 stupňov.

Povyšovanie je vykonávané na základe hodnotenia dosiahnutých výsledkov za uplynulé obdobie v dvoch termínoch. Mimoriadne povýšenie môže byť vykonané nezávisle od týchto termínov.

Každé povýšenie musí byť zaznamenané do osobnej karty vedenej na všetkých stupňoch organizačnej výstavby DPO SR (okrem KV DPO) a do členského preukazu.

Priznaná hodnosť má trvalý charakter, bez ohľadu na vykonávanú funkciu v DPO SR a každý člen má právo túto hodnosť nosiť na rovnošate.

Ak sa člen alebo funkcionár DPO SR dopustí činu nezlučiteľného so Stanovami DPO SR, môže byť hodnosť znížená alebo odobratá v týchto prípadoch:

• pri odsúdení člena alebo funkcionára DPO SR za závažný trestný čin po právoplatnosti rozsudku a pri preukázanom poškodení dobrého mena DPO SR
• pri zrušení členstva a vylúčení z radov DPO SR

O odobratí alebo znížení hodnosti podľa odseku 15 rozhoduje ten orgán, ktorý hodnosť priznal na návrh DHZ alebo príslušného OV DPO resp. ÚzV DPO.

Zásady pre povyšovanie

Každý člen DPO SR starší ako 18 rokov má základnú hodnosť hasič. Ďalšie povyšovanie sa vykonáva podľa týchto zásad:

A/ Starší hasič

• po dvoch rokoch aktívnej činnosti v DPO SR
• po jednom roku aktívnej činnosti v DPO SR ak získal odznak odbornosti III. stupňa
• po jednom roku aktívnej činnosti ak predtým pracoval najmenej 2 roky v hasičskom doraste

B/ Vrchný hasič

a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti starší hasič
b) o jednom roku aktívnej činnosti starší hasič ak získal odznak odbornosti III. stupňa v hodnotenom období

C/ Rotník

• po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti vrchného hasiča
• po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti vrchného hasiča, ak získal odznak odbornosti III. stupňa v hodnotenom období

D/ Nadrotník

• po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti rotníka
• po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti rotníka, ak získal odznak odbornosti III. stupňa v hodnotenom období

E/ Mladší zbormajster

• po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti nadrotníka
• po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti nadrotníka s podmienkou, že povyšovaný je držiteľom odznaku odbornosti III. stupňa
• po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti nadrotníka, ak získal odznak odbornosti II. stupňa v hodnotenom období
• po piatich rokoch aktívnej činnosti, ak získal odbornú spôsobilosť veliteľa Obecného hasičského zboru alebo preventivára požiarnej ochrany obce

F/ Zbormajster

• po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho zbormajstra
• po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti zbormajstra, ak získal odznak odbornosti II. stupňa v hodnotenom období

G/ Starší zbormajster

• po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti zbormajstra
• po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti zbormajstra, ak získal odznak odbornosti II. stupňa v hodnotenom období

H/ Nadzbormajster

• po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho zbormajstra
• po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti staršieho zbormajstra, ak získal odznak odbornosti II. stupňa v hodnotenom období

CH/ Mladší technik

• po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti nadzbormajstra, ak je nositeľom odznaku odbornosti II. stupňa
• po piatich rokoch aktívnej činnosti v DPO SR ak má úplné stredoškolské vzdelanie a je držiteľom odznaku odbornosti II. stupňa
• po absolvovaní dvojročného diaľkového štúdia v odbornej škole v oblasti ochrany pred požiarmi s prospechom „dobrý“
• po absolvovaní Strednej školy požiarnej ochrany s prospechom „dobrý“
• po šiestich rokoch aktívnej činnosti v hodnosti nadzbormajstra bez splnenia prvých troch podmienok

I/ Technik

• po absolvovaní dvojročného diaľkového štúdia v odbornej škole v oblasti ochrany pred požiarmi s prospechom „výborný“ a „veľmi dobrý“
• po absolvovaní Strednej školy požiarnej ochrany s prospechom „výborný“ a „veľmi dobrý“
• po troch rokoch aktívnej činnosti v DPO SR ak má vysokoškolské vzdelanie v oblasti ochrany pred požiarmi
• po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho technika, ak v hodnotenom období získal odznak odbornosti I. stupňa
• po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho technika, ak v hodnotenom období získal odznak odbornosti I. stupňa
• po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho technika
• po piatich rokoch aktívnej činnosti v DPO SR ak má vysokoškolské vzdelanie

J/ Starší technik

• po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti technika
• po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti technika, ak v hodnotenom období získal odznak odbornosti I. stupňa

K/ Vrchný technik

• po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho technika
• po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti technika, ak v hodnotenom období získal odznak odbornosti I. stupňa

L/ Mladší inšpektor

• po štyroch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti vrchného technika
• po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti vrchného technika, ak v hodnotenom období získal odznak odbornosti I. stupňa

M/ Inšpektor

• po štyroch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho inšpektora
• po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho inšpektora, ak v hodnotenom období získal odznak odbornosti I. stupňa

N/ Starší inšpektor

• po štyroch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti inšpektora
• po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti inšpektora, ak v hodnotenom období získal odznak odbornosti I. stupňa

O/ Vrchný inšpektor

• po štyroch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho inšpektora
• po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho inšpektora, ak v hodnotenom období získal odznak odbornosti I. stupňa

P/ Generálny inšpektor

• Hodnosť môže byť prepožičaná funkcionárom DPO SR uvedených v bode 17, bod druhý.

R/ Hlavný inšpektor

• Hodnosť môže byť prepožičaná funkcionárom DPO SR uvedených v bode 17, bod druhý.

Hodnosti starší inšpektor a vrchný inšpektor sú výberové. O povýšení do týchto hodností po dôslednom zvážení splnenia podmienok rozhodne Prezídium DPO SR.

Hodnotenie aktivity člena vypracuje ten orgán DPO SR, ktorý predkladá návrhy na povýšenie.

II. Podmienky aktivity

1. Skupina výkonných hasičov:

• aktívna účasť pri likvidácii požiarov, povodní a iných živelných pohrôm
• aktívna účasť na školení a výcviku DHZ
• účasť na obvodových – okresných súťažiach DHZ
• účasť na taktických a previerkových cvičeniach
• aktívny podiel na vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol a propagačno – výchovnej činnosti
• podiel na údržbe hasičskej techniky, hasičských zbrojníc a vodných zdrojov v obci /podniku/

Toto hodnotenie na záver výcvikového roka spracuje veliteľ DHZ.

2. Skupina zbormajstrov:

• aktívna účasť na organizácii zásahov pri požiaroch, povodniach a iných živelných pohromách
• osobný podiel na organizácii a vykonávaní školenia a výcviku v DHZ podľa plánu výcvikového roka
• účasť na IMZ v okrsku podľa plánu OV DPO resp. ÚzV DPO
• účasť na základnom školení organizovanom OV DPO resp. ÚzV DPO a ďalších výcvikových podujatiach
• podiel na plnení plánu preventívnych protipožiarnych kontrol v obci – závode a na organizovaní odbornej prípravy členov kontrolných skupín
• podiel na vykonávaní školenia zamestnancov, občanov a mládeže o ochrane pred požiarmi v obci – podniku
• činnosť v okrskovom systéme alebo orgánoch OV DPO resp. ÚzV DPO a plnenie úloh vyplývajúcich z ich poverenia
• podiel na príprave kolektívov mladých hasičov a hasičského dorastu

Toto hodnotenie na záver výcvikového roka spracuje veliteľ DHZ a predkladá OV DPO resp. ÚzV DPO.

2. Skupina zbormajstrov:

• aktívna účasť na organizácii zásahov pri požiaroch, povodniach a iných živelných pohromách
• osobný podiel na organizácii a vykonávaní školenia a výcviku v DHZ podľa plánu výcvikového roka
• účasť na IMZ v okrsku podľa plánu OV DPO resp. ÚzV DPO
• účasť na základnom školení organizovanom OV DPO resp. ÚzV DPO a ďalších výcvikových podujatiach
• podiel na plnení plánu preventívnych protipožiarnych kontrol v obci – závode a na organizovaní odbornej prípravy členov kontrolných skupín
• podiel na vykonávaní školenia zamestnancov, občanov a mládeže o ochrane pred požiarmi v obci – podniku
• činnosť v okrskovom systéme alebo orgánoch OV DPO resp. ÚzV DPO a plnenie úloh vyplývajúcich z ich poverenia
• podiel na príprave kolektívov mladých hasičov a hasičského dorastu

Toto hodnotenie na záver výcvikového roka spracuje veliteľ DHZ a predkladá OV DPO resp. ÚzV DPO.

3. Skupina technikov:

• aktívny podiel na organizácii zásahov pri požiaroch, povodniach a iných živelných pohromách na úrovni okrsku a okresu
• aktívne a iniciatívne plnenie úloh vyplývajúcich z vykonávanej funkcie v OV DPO resp. ÚzV DPO
• systematická pomoc OV DPO resp. ÚzV DPO, okrskom a DHZ
• osobný podiel na riešení úloh ochrany pred požiarmi a najmä úloh DPO SR na úrovni okresu

Plnenie podmienok v tejto skupine spracuje výbor DHZ a predkladá OV DPO resp. ÚzV DPO.

4. Skupina inšpektorov:

• aktívne plnenie úloh vyplývajúcich z vykonávanej funkcie v republikových orgánoch DPO SR a plnenie úloh z ich poverenia
• systematická, metodická pomoc orgánom OV DPO resp. ÚzV DPO a KV DPO
• podiel na spracovaní odbornej problematiky ochrany pred požiarmi, odbornej literatúry z oblasti ochrany pred požiarmi republikového významu
• aktívna činnosť v republikových a krajských orgánoch DPO, slovenskom národnom komitéte CTIF a orgánoch CTIF

Plnenie podmienok v tejto skupine posudzuje Republikový výcvikový štáb DPO a predkladá Prezídiu DPO SR.

(zdroj: www.dposr.sk)