Otravy

Otravy

Náhodné otrávenie organizmu je jednou z najčastejších príčin náhleho privezenia detí do nemocnice; toto sa vzťahuje najmä na deti do 5 rokov. U dospelých sa stretávame skôr s predávkovaním liekov. Vo väčšine prípadov ide o úmyselné otravy, zatiaľ čo u detí viac-menej o náhodné vypitie alkoholu, prehltnutie liekov alebo požitie čistiacich prípravkov či chemikálií používaných v domácnosti, prípadne o zjedenie jedovatých lesných plodov. Aj preto deti často zapierajú, že zjedli niečo nebezpečné.

U detí aj u starých ľudí treba myslieť na otravu vždy vtedy, keď začnú náhle a nečakane vracať, sú omámení, strácajú vedomie alebo zle dýchajú.

Príznaky otravy

môžu byť rôzne, záleží na druhu a množstve otravnej látky.

dráždivú alebo leptavú látku – príznaky z bolesti a pálenia, sa prejavia už v okamihu expozície
chemické alebo liekové otravy – prezentujú sa nevoľnosťou, vracaním, neskôr malátnosťou alebo dráždivosťou
penotvorné látky (saponáty, mydlá, pracie prášky) – môžu spôsobovať napínanie na vracanie, vracanie alebo až vdýchnutie zvratkov

Ak predpokladáte, že vaše dieťa mohlo požiť nejakú otravnú látku, ihneď zavolajte lekára, a to aj vtedy, keď momentálne vyzerá celkom dobre. Ak voláte lekársku pomoc telefonicky, pokúste sa podať tieto informácie:

• čo postihnutý prehltol
• koľko toho prehltol (ak to boli tabletky, koľko ich asi bolo)
• kedy to prehltol
• ak veziete postihnutého do nemocnice alebo k najbližšiemu lekárovi, vezmite si so sebou všetky fľaštičky či iné nádoby, ktorých obsah prichádza do úvahy ako príčina otravy

Ak sa vám nedarí zabezpečiť pomoc lekára a máte problémy s odvezením postihnutého do nemocnice, dodržujte všetky ďalšie rady.

Otrava chemikáliami

vrátane čistiacich prostriedkov používaných v domácnosti, parafínu, petroleja, benzínu a farbív

• ak je postihnutý pri vedomí, dajte mu vypiť pohár vody
• NIKDY sa nepokúšajte vyvolať vracanie. Ak postihnutý vracia spontánne, držte ho prehnutého cez vaše kolená tvárou dolu, aby sa predišlo možnosti vdýchnutia obsahu žalúdka.
• ak postihnutý stráca vedomie, uložte ho do bezpečnej polohy. Ak prestane dýchať, okamžite začnite s dýchaním z úst do úst.
• čo najrýchlejšie zabezpečte lekársku pomoc

Lieky, alkohol, jedovaté rastliny a plody

• ak je postihnutý pri vedomí, pokúste sa vyvolať vracanie (pozri ďalej dole)
• ak postihnutý upadol do bezvedomia, nedávajte mu nič do úst, len ho uložte do bezpečnej polohy (pozri Bezpečnostná poloha). Ak prestane dýchať, okamžite začnite s dýchaním z úst do úst.
• čo najrýchlejšie zabezpečte lekársku pomoc

Ako vyvolať vracanie

Nikdy sa nepokúšajte vyvolať vracanie u človeka v bezvedomí alebo u človeka, ktorý požil nejaké chemikálie, napr. čistiace prostriedky, farbivá či rozpúšťadlá. Vracanie nevyvolávajte podaním slanej vody ani zasúvaním prsta do hrdla.
Vracanie vyvolajte takto: postihnutému podajte 3 lyžičky (15 ml) ipekakuánového sirupu a za tým 2 poháre vody alebo iného nápoja. Ak to nevyvolá vracanie do 20 minút, podajte mu celú dávku ešte raz. Pri vracaní držte postihnutého dolu tvárou. Hlava musí byť nižšie ako ostatné telo, čím sa predíde vdýchnutiu obsahu žalúdka.

Otrava liekmi pri vedomí

Otrava plynom

(zdroj: www.klubzdravia.szm.com, www.lesk.cas.sk)