Bezvedomie

Bezvedomie

Charakteristika vedomia a bezvedomia

Vedomie je stav, v ktorom prebiehajú psychické funkcie, ktoré si jedinec uvedomuje a je schopný ich vzťahovať k svojmu „ja“. Je to jednak uvedomovanie si seba samého, jednak bdelosť – stav schopnosť reagovať na podnety. Aj u zdravých ľudí môže však dochádzať k zmenám vedomia: v spánku, pri nadmernej únave, v hypnóze a pod.

Bezvedomie je porucha (strata) vedomia, pri ktorej postihnutá osoba prestáva byť v kontakte s okolím. Môže byť čiastočnou alebo úplnou stratou schopnosti reagovať na vonkajšie podnety.
Možné príčiny: úraz, nízka hladina cukru v krvi, mozgové krvácanie, strata krvi, podchladenie, alergická reakcia, otrava a mnoho iných.

Krátkodobé poruchy vedomia

 • mdloba (kolaps, synkopa): krátka strata vedomia, často zapríčinená náhlym nedokrvením mozgu, prípadne silnou emóciou

Dlhodobé poruchy vedomia

 • • somnolencia: stav spavosti, prebuditeľný slovným podnetom
 • • sopor: pacient je spavý; krátkym a bolestným podnetom je ho možné nakrátko prebudiť
 • • sóma: ťažký stav bezvedomia
Prvá pomoc – mdloba

Varovné príznaky bezvedomia

 • • postihnutý je zmätený
 • • nevie sa zorientovať v čase
 • • rozpráva nezrozumiteľne
 • • nepravidelne a chrčivo dýcha
 • • má neprirodzene sfarbenú kožu a sliznice

Prvá pomoc pri poruche vedomia

• kontrola vedomia: slovný, dotykový, bolestivý podnet- zatlačenie, uštipnutie na trapézový sval, tlak do medzirebrových priestorov

• ak postihnutý nereaguje:

 • 1. uložíme osobu do vodorovnej polohy
 • 2. spriechodníme dýchacie cesty: vyčistením úst, záklonom hlavy
 • 3. sledujeme prítomnosť dýchania: vidíme pohyby hrudníka, cítime prúdiaci vzduch
 • 4. ak postihnutý dýcha, zaistíme mu správnu polohu – bočná stabilizovaná poloha
 • 5. ak postihnutý nedýcha začneme s oživovaním
 • 6. privoláme odbornú pomoc

Postihnutý nereaguje – je v bezvedomí:

 • • ak postihnutý dostatočne dýcha má prítomnú aj akciu srdca – postihnutého uložíme do bočnej stabilizovanej polohy
 • • naďalej kontrolujeme základné životné funkcie
 • • privoláme záchrannú zdravotnú službu – 155, 112

Upozornenie: Ak človek upadne do bezvedomia po páde alebo náraze a je pravdepodobné, že sa mu mohla poraniť chrbtica, neukladajte ho do bezpečnej polohy, len ak by vracal. V takomto prípade zabránite ohnutiu chrbtice.

Poruchy vedomia, bezvedomie a oživovanie

(zdroj: www.klubzdravia.szm.com, www.falck-academy.sk)