Oslavy 130. výročia založenia zboru

Oslavy 130. výročia založenia zboru

Stotridsiate výročie vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove si prišli pripomenúť 11. augusta na slávnostnej schôdzi DHZ desiatky členov tejto najstaršej mestskej spoločenskej organizácie. Podujatie bolo o to význačnejšie, že primátor mesta a leopoldovskí hasiči si na ňom prevzali najvyššie ocenenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR – Čestnú zástavu DPO SR. V roku 1982 pritom tím našich hasičov si prevzal rezortné ocenenie Za zásluhy a o desať rokov neskôr druhé najvyššie vyznamenanie – Za mimoriadne zásluhy.

Od roku 1882, keď v našom meste hasičský spolok vznikol, sa vystriedali medzi hasičskými dobrovoľníkmi stovky obyvateľov. Pripomenúť si významné udalosti z obdobia jestvovania organizácie a zhodnotiť ostatné desaťročie činnosti organizácie v meste, ale aj v rámci štruktúr Dobrovoľnej požiarnej ochrany okrem domácich hasičov prišli do Domu kultúry ÚVTOS a ÚVV vedúci sekretariátu DPO SR Ing. Ján Parčiš, člen Snemu DPO SR Mgr. Silvester Božkovič, riaditeľ Územného výboru DPO v Piešťanoch Jozef Varačka, predsedníčka územného výboru Ing. Marta Bartošová, veliteľ územného výboru Ing. Marián Šiška, krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru SR JUDr. Vojtech Valkovič, okresný riaditeľ HZaZ Ing. Peter Galbo a ďalší predstavitelia Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Na slávnostnom stretnutí, ktoré moderovala zástupkyňa primátora Mgr. Renáta Miklošovičová, sa zúčastnili aj predstavitelia mesta – primátor mesta JUDr. Milan Gavorník a poslanec mestského zastupiteľstva Ján Mika.

Po hodnotiacej správe, ktorú 45 členom leopoldovského DHZ a 19 hosťom predstavil predseda mestského DHZ František Chovan starší, a príhovoroch hostí, odovzdal vedúci sekretariátu DPO SR Ján Parčiš primátorovi mesta ako hlavnému veliteľovi požiarnej ochrany v meste najvyššie rezortné ocenenie – Čestnú zástavu DPO SR. Bezprostredne po tom ju od primátora prevzal predseda mestského hasičského zboru.

Na slávnostnej schôdzi prevzal za mesto čestné uznanie aj primátor mesta, ktorý v mene svojom aj v mene zastupiteľstva adresoval jubilujúcej organizácii ďakovný list. Okrem ich činnosti v oblasti boja so živlami vyzdvihol aj pôsobenie organizácie v spoločenskej oblasti: „Naša vďaka patrí aj za ochotnú spoluprácu pri činnostiach pre potreby mestského úradu a podujatiach pre občanov mesta – od tých najmenších až po seniorov. Sme hrdí, že máme medzi sebou Vás, čestných a statočných ľudí, ktorí sú ochotní smelo a nezištne zasiahnuť v pravý čas a bez váhania pomôcť pri organizácii rozmanitých akcií a činností v našom meste,“ uvádza vo svojom liste, v ktorom oceňuje aj vzdelávaciu činnosť a vedenie mladej generácie. Pozdravný list udelilo DHZ v Leopoldove aj Prezídium Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, predsedníctvo územného výboru adresovalo ďakovný list a aj pozdravný list pri príležitosti životného jubilea predsedovi DPO Františkovi Chovanovi staršiemu. Vedúci sekretariátu DPO SR Ján Parčiš zároveň odovzdal v mene Prezídia DPO SR ďakovný list podpredsedovi DHZ Mariánovi Kleimanovi.

Povýšení pri tejto príležitosti boli veliteľom Územného výboru DPO SR v Piešťanoch niektorí členovia mestskej organizácie – technik požiarnej ochrany Ján Pataj, mladší technik Jozef Grajciar starší a mladší technik Ladislav Kleiman, za starších zbormajstrov boli vymenovaní Peter Horniak, Milan Kleiman a Milan Náhlik. Predsedníčka územného výboru takisto adresovala pri príležitosti 130. výročia založenia DHZ čestné uznania členom DHZ Mgr. Alene Moravčíkovej, Petrovi Horniakovi, Milanovi Kleimanovi a Martinovi Vnučkovi. Pri tejto príležitosti predseda tunajšieho hasičského zboru F. Chovan povýšil na vrchných hasičov Tatianu Moravčíkovú, Radoslava Čierneho, Františka Burdu mladšieho, Lukáša Galbičku, Jozefa Grajciara mladšieho, Ladislava Laša a Marcela Piovarčiho, do hodnosti staršieho hasiča Martina Vnučka. Popoludní sa hasiči predstavili tak, ako ich poznáme – pri práci s hasičskou a záchrannou technikou. O 14. hodine sa na štadióne MTK začalo ukážkové cvičenie, na ktorom sa zúčastnili aj posádky dvoch zásahových vozidiel Hasičského a záchranného zboru z Hlohovca, hasičská cisterna DHZ v Drahovciach, menšie záchranárske auto a vozidlá leopoldovských hasičov. Prvá časť sa predstavila pri požiarnom útoku z dvoch hadíc B, rozdeľovač a dva prúdy po dve hadice C. Naši hasiči sa prezentovali hasením z ich karosy v rámci námetového zásahu hasenie ropných produktov – hasenie penou. Zvedavci, ktorí napriek pomerne chladnému počasiu sa prišli na zásahy pozrieť, mali možnosť vidieť záchranársku techniku v akcii a hasiči ukázali prácu v protisálavých oblekoch.

Naši hasiči sa predviedli aj v požiarnom útoku s motorovou striekačkou v rámci previerok pripravenosti. Zmiešané chlapčensko-dievčenské družstvo sa dokonca predstavilo v nových tričkách leopoldovských hasičov. Zásahy s uznaním sledovali aj členovia prezídia a územného výboru a primátor mesta. V tejto súvislosti krajský riaditeľ DPO apeloval na rozšírenie technickej základne organizácie o plávajúce čerpadlo, ktoré sa aj v iných obecných hasičských zboroch ukazuje ako nenahraditeľné najmä kvôli svojmu viacúčelovému využitiu jednak pri požiaroch, jednak pri záplavách. Istotne – zakúpenie takéhoto čerpadla by mohol byť aj vhodný dar mesta tejto organizácii. Veď hasiči svojou technikou slúžia nám všetkým, Leopoldovčanom…

text: Juraj Hladký

Fotogaléria