Hasiace prístroje

Hasiace prístroje

Hasiace prístroje sú požiarnotechnické zariadenia slúžiace na hasenie požiaru. Prenosné hasiace prístroje delíme podľa druhu hasiacej látky na vodné, penové, práškové, CO2.

CO2 (snehové) hasiace prístroje

Technické údaje:

CO2 (snehové) hasiace prístroje

• použiteľný na hasenie požiarov tried: B,C
• náplň: oxid uhličitý
• množstvo náplne: 2 – 5 kg
• min. dostrek: 1,5 m
• skúšobný tlak : 25 MPa
• teplotný funkčný rozsah: – 30 až +60 °C
• min. doba použiteľnosti: 5 – 30 sec.
• výtlačný prostriedok: oxid uhličitý
• hmotnosť naplneného HP: 8 – 19 kg

Popis hasiaceho prístroja

Hasiaci prístroj tvorí tlaková bezošvá oceľová fľaša naplnená oxidom uhličitým a plynotesne uzavretá pákovým ventilom, ktorým sa spúšťa hasiaci prístroj do činnosti. Na pákovom ventile je naskrutkovaná prúdnica CO2, slúžiaca na usmernenie prúdu hasiva. Hasivo má teplotu cca -75°C.

Výhody hasiaceho prístroja

• hasenú látku nepoškodzuje
• po použití je možné hasiaci prístroj opäť naplniť v oprávnenej organizácii
• hasiaci prístroj je možné umiestniť v priestoroch s teplotou pod bodom mrazu

Čo s hasiacim prístrojom počas jeho životnosti?

Hasiaci prístroj podlieha kontrole minimálne 1 x za 12 mesiacov. Kontrolu môže vykonať osoba, ktorá má oprávnenie na tento typ hasiaceho prístroja. Po použití je potrebné hasiaci prístroj naplniť v organizácii oprávnenej výrobcom

Tlaková oceľová fľaša podlieha raz za 5 rokov tlakovej skúške.

Po ukončení životnosti (max.40 rokov), je nutné z bezpečnostných dôvodov prístroj znehodnotiť.

Práškové hasiace prístroje

Technické údaje:

Práškové hasiace prístroje

• použiteľný na hasenie požiarov tried: A, B, C
• množstvo náplne: 1 – 50 kg
• min. dostrek: 2 – 4 m
• skúšobný tlak : 2,5 MPa
• teplotný funkčný rozsah: – 20 až +60 °C
• min. doba použiteľnosti: 5 – 100 sec.
• hmotnosť naplneného HP: 2 – 78 kg

Popis hasiaceho prístroja

Hasiaci prístroj je kovová nádoba naplnená hasiacim práškom a plynotesne uzavretá ventilom ovládaným pákou. Hasiaci prášok je v nádobe pod stálym tlakom vzduchu, alebo dusíku. Páka ventilu je zaistená zaisťovacím kolíkom. Hodnotu pracovného tlaku môžeme odčítať z manometra. K zaveseniu hasiaceho prístroja do pracovnej polohy slúži vešiak.

Výhody hasiaceho prístroja

• rýchle a efektívne použitie
• hasenú látku nepoškodzuje
• po použití je možné hasiaci prístroj opäť naplniť v oprávnenej organizácii
• hasiaci prístroj je možné umiestniť v priestoroch s teplotou pod bodom mrazu

Čo s hasiacim prístrojom počas jeho životnosti?

Hasiaci prístroj podlieha kontrole minimálne 1 x za 12 mesiacov. Kontrolu môže vykonať osoba, ktorá má oprávnenie na tento typ hasiaceho prístroja.

Po použití je potrebné hasiaci prístroj naplniť v organizácii oprávnenej výrobcom.

Po ukončení životnosti je nutné z bezpečnostných dôvodov hasiaci prístroj znehodnotiť.

Vodné hasiace prístroje

Technické údaje:

Vodné hasiace prístroje

• použiteľný na hasenie požiarov tried: A
• náplň: vodný roztok s mrazuvzdornou prísadou
• množstvo náplne: 6 – 9 l
• min. dostrek: 6 – 8 m
• skúšobný tlak : 2,5 MPa
• teplotný funkčný rozsah: – 20 až +60 °C
• min. doba použiteľnosti: 35 – 54 sec.
• hmotnosť naplneného HP: 12 – 18 kg

Popis hasiaceho prístroja

Prenosný hasiaci prístroj tvorí oceľová nádoba naplnená zmesou vody a potaše. Nádoba je plynotesne uzavretá ventilom, ktorý je ovládaný pákou. Náplň sa nachádza v nádobe pod stálym tlakom stlačeného vzduchu, ktorý v prípade použitia hasiaceho prístroja vytláča hasivo cez stúpaciu rúrku, ventil, hadicu a hubicu na požiar. Poloha páky je zaistená na telese ventilu zaisťovacím kolíkom. Pracovný tlak hasiaceho prístroja sa kontroluje manometrom naskrutkovaným na telese ventilu. Hasiaci prístroj je prispôsobený na montáž na zavesenie do vešiaku.

Výhody hasiaceho prístroja

• pri použití nestrácate čas potrebný k vytvoreniu pracovného tlaku (hasiaci prístroj je pod stálym tlakom)
• hasiaci prístroj V6Ti a V9Ti môže byť umiestnený aj na voľnom priestranstve, kde teplota klesá pod bod mrazu do – 20°C

Čo s hasiacim prístrojom počas jeho životnosti?

Hasiaci prístroj podlieha kontrole minimálne 1 x za 12 mesiacov. Kontrolu môže vykonať osoba, ktorá má oprávnenie na tento typ hasiaceho prístroja-

Raz za dva roky podlieha nádoba hasiaceho prístroja periodickej tlakovej skúške

Po použití je potrebné hasiaci prístroj naplniť v organizácii oprávnenej výrobcom.

Penové hasiace prístroje

Technické údaje:

Penové hasiace prístroje

• použiteľný na hasenie požiarov tried: A, B
• náplň: zmes vody a penidla AFFF
• množstvo náplne: 9 l
• min. dostrek: 6 m
• skúšobný tlak : 2,5 MPa
• teplotný funkčný rozsah: + 2 až +60 °C
• min. doba použiteľnosti: 45 sec.
• výtlačný prostriedok: vzduch
• hmotnosť naplneného HP: 16 kg

Popis hasiaceho prístroja

Prenosný hasiaci prístroj je oceľová nádoba naplnená zmesou ( vody a penidla AFFF). Nádoba je plynotesne uzatvorená ventilom, ktorý je ovládaný pákou. Náplň je v nádobe pod stálym tlakom ktorý v prípade použitia hasiaceho prístroja vytlačí hasivo cez hadicu hubicu do miesta požiaru. Páka je zaistená proti samovoľnému spusteniu zaisťovacím kolíkom. Pracovný tlak hasiaceho prístroja sa kontroluje vstavaným manometrom, ktorý je naskrutkovaný na telese ventilu. Hasiaci prístroj je prispôsobený na zavesenie na vešiak.

Výhody hasiaceho prístroja

• rýchle a efektívne použitie
• po použití je možné hasiaci prístroj opäť naplniť v oprávnenej organizácii

Čo s hasiacim prístrojom počas jeho životnosti?

Hasiaci prístroj podlieha kontrole minimálne 1 x za 12 mesiacov. Kontrolu môže vykonať osoba, ktorá má oprávnenie na tento typ hasiaceho prístroja.

Raz za 2 roky podlieha nádoba hasiaceho prístroja periodickej tlakovej skúške.

Po použití je potrebné hasiaci prístroj naplniť v organizácii oprávnenej výrobcom.

Životnosť hasiaceho prístroja je 25 rokov.

Pojazdné hasiace prístroje (CO2)

Technické údaje:

Pojazdné hasiace prístroje

• použiteľný na hasenie požiarov tried: B, C
• náplň: oxid uhličitý
• množstvo náplne: 20 – 120 l
• min. dostrek: 3 m
• skúšobný tlak : 19 MPa
• teplotný funkčný rozsah: -30 až +30 °C
• min. doba použiteľnosti: 60 – 240 sec.
• min. dĺžka hadice: 4 – 10 m
• celková hmotnosť naplneného HP: 85 – 525 kg

Popis hasiaceho prístroja

Hasiaci prístroj S 2×10 tvoria dve oceľové fľaše prepojené navzájom. Na spájacom potrubí je pripojená tlaková hadica s antistatickou prúdnicou. Fľaše sú upevnené na dvojkolesový vozík jednoduchej konštrukcie, ktorý umožňuje premiestniť hasiaci prístroj ku miestu zásahu. Fľaše sú ovládané otočným ventilom. Rovnako konštrukčne sú riešené aj prístroje S 1×30, S 2×30 a S 4×30, u ktorých sú oceľové fľaše osadené pákovými ventilmi. Viacfľašové prístroje majú spätným ventilom chránené prepúšťanie plynu medzi fľašami. Prístroj S 4×30 je upravený pre ťahanie za vozidlom až 60 km/h, v teréne 10km/h.