Čo a čím hasiť

Čo a čím hasiť

Vodný hasiaci prístroj

Hasiacou látkou je voda, ktorá obsahuje potaš, chrániacu proti zamrznutiu. Nesmú sa s ním hasiť elektrické zariadenie pod prúdom. Má najnižšiu účinnosť, hasiacím účinkom vody je predovšetkým ochladzovanie (chladiaci efekt). Vodné hasiace prístroje sú vhodné na hasenie požiarov pevných látok.

Vhodné: pre hasenie požiarov pevných látok napr. drevo, papier, uhlie, textília, guma a výnimočne k haseniu menšieho množstva horľavých kvapalín miešajúcich sa s vodou ako lieh, éter a pod.

Nevhodné: pre hasenie horľavých kvapalín nemiešajúcich sa s vodou ako benzín, motorová nafta, minerálne oleje, ďalej k hasenie horľavých plynov a k haseniu látok, materiálov a zariadení, kde je nebezpečie škôd namočenia vzhľadom k cennosti.

Nesmie byť použitý: k haseniu elektrických zariadení pod prúdom a v ich blízkosti, ľahkých a horľavých alkalických kovov, karbidu vápniku a pod.

Práškový hasiaci prístroj

Hasivom je špeciálny alebo univerzálny jemný prášok, hnaný plynom. Jedná sa o pomerne veľmi účinné hasivo, ktorého veľkou výhodou je nevodivosť. Preto je možné s ním hasiť i elektrické zaradenia pod napätím. Hasebným efektom je stenový efekt. Je nevhodný do priestorov, kde sú prístroje citlivé na prach (elektronické zariadenia atď.).

Vhodné: pre hasenie požiarov horľavých kvapalín, plynov a elektrických zariadení pod prúdom do 110 kV i pre plasty horiace plameňom.

Nevhodné: k hasenie požiarov pevných horľavín typu drevo, uhlie, textílie a k haseniu jemnej mechaniky a elektroniky.

Nesmie byť použitý: k haseniu ľahkých horľavých a alkalických kovov, voľne uložených kusovitých, vláknitých a pod. materiálov pre nebezpečie požiarov a prípadný výbuch.

Penový hasiaci prístroj

Okrem vody obsahuje i penidlo, ktoré po pridaní vzduchu vytvárajú penu. Vďaka nej dochádza k ľahšiemu zmáčaniu, ale i k izolovaniu horiacej látky, takže možno lepšie hasiť pevné látky, ale predovšetkým horľavé kvapaliny. Nemožno ním hasiť polárne kvapaliny, napríklad lieh nebo acetón, ktoré penu rozkladajú. Hlavným hasiacím efektom je izolační efekt. Prístrojom nemožno hasiť elektrické zariadenia pod napätím, pretože pena je vodivá. Používa sa predovšetkým k haseniu horľavých kvapalín.

Vhodné: pre hasenie pevných látok a horľavých kvapalín nemiešajúcich sa s vodou, ako benzín, motorová nafta, minerálne oleje, tuky a pod.

Nevhodné: pre hasenie horľavých kvapalín miešajúcich sa s vodou a ďalej horľavých nízkovrúcich kvapalín t.j. na úrovni okolitej teploty a nižšej ako petroléter, dietyléter, monochloretán a k haseniu horľavých plynov.

Nesmie byť použitý: k haseniu elektrických zariadení pod prúdom a v ich blízkosti, ľahkých horľavých a alkalických kovov, karbidu vápnika a pod.

Snehový hasiaci prístroj

Hasivom je oxid uhličitý. Hasivo má po opustení tlakovej nádoby veľmi nízku teplotu – pri ústi hubice asi -30 °C, preto je nutné hubicu držať len za držadlo. Nemožno ním hasiť sypké materiály, lebo prúd plynu je veľmi prudký. Nie je vhodný pre hasenie pevných látok (dreva a pod.). Jeho použitie v uzavretom priestore je nebezpečné. K haseniu možno využiť nie len sneh, ale i plyn, ktorý z hubice uniká po vyčerpaní snehu.

Vhodné: k haseniu elektrických zariadení pod prúdom, horľavých kvapalín, plynov, potravín a k využití pre laboratória, jemnú mechaniku a elektronické zariadenia.

Nevhodné: pre požiare tuhých horľavín typu drevo, textílie, uhlie na otvorených priestranstvách s veľkou výmenou vzduchu.

Nesmie byť použitý: k haseniu ľahkých horľavých a alkalických kovov, horľavých prachov a voľne uložených kusovitých, vláknitých a pod. materiálov pre nebezpečí výbuchu a rozšírenia požiaru.

Pozor !!! Sneh oxidu uhličitého dosahuje teplotu -76°C a pri postriekaní pokožky je nebezpečie omrzlín.

Halónové hasiace prístroje

Halónové hasiace prístroje sú naplnené špeciálnou hasiacou látkou FE-36, chemické zloženie: 1,1,1,3,3,3, – hexafluorpropán.

Elektricky nevodivé hasivo je bez koróznych účinkov, ekologicky a toxicky nezávadné. Je vhodné hlavne pre hasenie elektronických zariadení, výpočtovej a záznamovej techniky, nosičov dát, archívov, telefónnych ústrední, múzeí, vojenskej techniky a pod.

Možno hasiť zariadenia pod elektrickým napätím do 1000 V zo vzdialenosti 1m, v prípade dodržania bezpečnostných predpisov až do 110kV.